Garantii

Aitab vähendada lepingust tulenevaid riske ja saada või pakkuda soodsamaid maksetähtaegu

Garantii on levinuimaid riskimaandamise viise nii Eesti-siseses kui ka rahvusvahelises äritegevuses, võimaldades Teil vähendada lepingupartnerist tulenevaid riske, saada lihtsalt ja kiirelt rahalist hüvitist ning vältida ettemaksetega seotud riske.

Pangagarantii on panga tagasivõetamatu kohustus maksta garantiikirjas fikseeritud summa garantii saajale juhul, kui garantii tellija (Krediidipanga klient) ei täida lepingulisi kohustusi garantii saaja (äripartner) ees. Panga poolt välja makstud summad peab klient pangale tagastama.

Ettevõtete vajadused on erinevad ning tulenevalt sellest pakume erinevat liiki garantiisid, et saaksite leida oma ettevõttele sobivaima. Vaatleme väljastatavat garantiid kui võimalikku laenu tulevikus ning seetõttu on garantii taotlemine samaväärne laenu taotlemisega ning garantiile on tarvis seada tagatis nagu laenulegi.
Garantiide väljastamisel lähtume rahvusvahelise URDG 758 („Uniform Rules for Demand Guarantees”) reeglistikust ja Eesti seadustest.

Esitan taotluse

 • Liigid

  • Ettemaksegarantii
   Pank tagab garantii saajale teostatud ettemaksu tagastamise juhul, kui garantii tellija ei suuda täita lepingujärgseid kohustusi.
  • Maksegarantii
   Pank tagab garantii saajale kaupade või teenuste eest tasumise juhul, kui garantii tellija seda kokkulepitud tähtajaks ise ei tee.
  • Pakkumisgarantii
   Pank tagab avaliku pakkumise korraldajale (garantii saajale) kulude hüvitamise juhul, kui pakkumise tegija loobub pakkumisest, ei sõlmi pakutud tingimustel lepingut või ei esita garantii saajale pärast lepingu sõlmimist täitmise garantiid.
  • Täitmise garantii
   Pank tagab hüvituse tasumise selle saajale, kui garantii tellija ei täida lepingut.
  • Hooldusperioodi garantii
   Pank tagab garantii saajale (ostjale) hüvituse juhuks, kui garantii tellija ei kõrvalda puudusi tarnitud kaupades või tehtud töödes.
  • Tolligarantii
   Pank tagab Maksu- ja Tolliametile tollimaksude tasumise ning muudab sellest tulenevalt garantii tellijale kaupade kättesaamise kiiremaks.
 • Tagatised

  Põhitagatised:

  • hüpoteek kinnisasjale (maatükk, hoonestusõigus, korteriomand)
  • tähtajaline hoius
  • KredEx´i käendus
  • MES-i käendus

  Lisatagatised:

  • kommertspant põhivarale ja muule vallasvarale
  • transpordivahendi registerpant
  • eraisiku või juriidilise isiku käendus
  • muud Krediidipanga poolt aktsepteeritavad tagatised

 • Taotlemine

  Enne garantii taotlemist soovitame Teil oma äripartneriga kokku leppida tehingu üksikasjad, sh vajalik garantii liik, summa, kehtivusaeg ja garantiikirja edastamise vorm.

  Garantii taotlemiseks

  Nõuded taotlejale

  • Eestis registreeritud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja
  • arvelduskonto olemasolu Krediidipangas
  • viimased 6 kuud arveldamine Krediidipangas või mõnes muus pangas
  • soovitav eelnev garantii- või laenukogemus

  Vajalikud dokumendid

  • elektrooniline garantiitaotlus või .pdf kujul taotlus
  • finantsaruanded:
   - viimase 2 majandusaasta auditeeritud aastaaruanne (kui on auditeerimiskohustus)
   - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
  • garantii kasutamise, garanteeritavate kohustuste täitmise tagamise kirjeldus
  • garantii vormistamise aluseks olevad dokumendid - koostööleping, tellimus, arve, garantiivormi projekt vms
  • tagatisvara eksperthinnang

 • Hinnad

  Väljastatavad garantiid*
  garantiitaotluse läbivaatamine tasuta
  garantiikirja väljastamise tasu
  - garantii summa kuni 3000 eurot 64 eurot
  - garantii summa üle 3000 eurot 79 eurot
  garantiitasu 2% -5% garantii summalt aastas
  garantiikirja muudatus/tühistamise taotlemine** 64 eurot
  garantii taotlemine kliendile välispangast 32 eurot
  Krediidipanga kliendile saabunud garantiid
  teatamistasu 45 eurot
  teatamine muudatustest 32 eurot
  garantiikirja alusel laekunud nõude käsitlemine/väljamaksmine*** 64 eurot
  Muud tasud
  Kommunikatsioonikulud vastavalt tegelikele kuludele (min 6 eurot)
  Dokumentide välisekspertiis, kinnitamine vastavalt tegelikele kuludele
  * Garantiitasude minimaalne summa kokku on 64 eurot.
  ** Garantiikirja tähtaja pikendamisel ja summa suurendamisel lähtutakse garantiikirja väljastamise tasust ja garantiitasust.
  *** Välispanga poolt Krediidipanga "counter-guarantee" alusel väljastatava garantiikirja puhul lisanduvad välispanga tasud.