Eluasemelaen KredEx käendusega

KredEx käendusega on kodulaenuks vajalik omafinantseering tavapärasest väiksem

Kui laenutaotleja vastab KredEx käendusel väljastatava eluasemelaenu saaja tingimustele, on omafinantseering alates 10%.
Tasu KredExi käenduse eest on 3% käenduse summalt ning see tasutakse lepingu sõlmimisel ühekordse maksena.
Maksimaalne KredEx käendus on kuni 24% laenu tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot, energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupis kuni 50 000 eurot.

KredEx´i laenukäendust saab korraga kasutada vaid ühe eluaseme soetamiseks või renoveerimiseks. Eluaseme omanikuks ja kasutajaks peab olema laenusaaja, eluaseme võib soetada ka kaasomandisse abikaasa või kaaslaenusaajaga.

Täpsemat infot laenuvõimaluste kohta küsige eralaenuhaldurilt.

Esitan laenutaotluse Arvutan kuumakse

 • Noor pere

  Noored, lastega inimesed, kes alles alustavad oma elu, saavad oma kodu jaoks laenu KredEx käendust kasutades väiksema omafinantseeringuga. Nii ei pea noor pere lapse kasvatamise kõrvalt omafinantseeringut kogudes unistust oma kodust kaugesse tulevikku lükkama.
  Noor pere on kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad. Lapsevanemaks loetakse ka eestkostja.

 • Noor spetsialist

  Noore spetsialisti kodulaen on väiksema omafinantseeringuga KredEx käendusega laen kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse omandanud kuni 35-aastasele noorele, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

  • temaga on sõlmitud tööleping, teenistusleping või juhatuse liikme leping, katseaeg peab olema lõppenud;
  • ta on nimetatud ametisse avaliku teenistuse seaduse alusel ja katseaeg on lõppenud;
  • ta on äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana ja on tegutsenud ettevõtjana vähemalt aasta.

 • Tagastatud eluruumis elav üürnik

  Tagastatud eluruumis elav üürnik saab KredEx käendusega eluasemelaenu, kui tal on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumi üürileping.
  Tagastatud eluruumis elavaks üürnikuks loetakse ka:

  • üürniku abikaasa või isik, kellega laenusaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata;
  • üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti laenuleping seoses üürniku surmaga;
  • üürniku täisealine perekonnaliige.

  Üürnikuks olemist või perekonnaliikme üürnikuga koos elamist võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga. Laenu taotlemisel peab üürileping olema kehtiv.

 • Kaitseväe või Kaitseliidu veteran

  Väiksema omafinantseeringuga saavad kodulaenu KredEx käendusel Kaitseväe või Kaitseliidu veteranid.
  Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles. Veteraniks olemist tõendab sellekohane Kaitseväe poolt väljatsatud tõend/teatis.

 • Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija

  Sihtrühmaks on energiatõhusa eluaseme soetaja, ehitaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija.

  Soetatavale eluasemele kehtestatud nõuded:

  • soetatava eluaseme (korteri puhul kortermaja) energiatõhususarvu klass peab olema vähemalt C;
  • energiatõhusa elamu ehitamisel või rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C.

  Laenu taotlemisel peab esitama kehtiva energiamärgise, korteri soetamisel kortermaja energiamärgis. Alles valmiva elamu puhul ning valmivasse kortermajja korteri soetamisel peab esitama maja põhiprojekt koos energiatõhususe arvutustega. Riikliku tagatisega seotud energiatõhus elamu või korter, peab olema laenusaaja alaliseks elukohaks ja omandis.